Algemene voorwaarden

Algemene informatie

Door deze internetsite te benaderen, te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te raadplegen en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel F.P.H. Ploegmakers tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, garandeert F.P.H. Ploegmakers niet dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. U draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. F.P.H. Ploegmakers garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Het is niet toegestaan deze internetsite op een dusdanige wijze te gebruiken dat het gebruik van andere internetgebruikers kan worden gehinderd, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan worden gebracht en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer F.P.H. Ploegmakers hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat F.P.H. Ploegmakers de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. F.P.H. Ploegmakers aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door F.P.H. Ploegmakers niet geverifieerd.

 

(Intellectuele) eigendomsrechten

F.P.H. Ploegmakers, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F.P.H. Ploegmakers of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F.P.H. Ploegmakers is het toegestaan links naar sites van F.P.H. Ploegmakersaan te bieden.

Communicatie per internet

De beveiliging van berichten die tussen uw personal computer en onze servers worden verzonden zijn niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten op deze wijze te verzenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. F.P.H. Ploegmakers garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. F.P.H. Ploegmakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze e-mails en elektronische berichten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

F.P.H. Ploegmakers, haar bestuurders, medewerkers, tussenpersonen en/of haar hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of F.P.H. Ploegmakers op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot het op welke wijze dan ook benaderen, bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze internetsite, de via deze internetsite aangeboden informatie en/of opgenomen hyperlinks.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (in)direct voortvloeiende uit of in (in)direct verbandhoudende met deze disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

F.P.H. Ploegmakers behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden FPH Ploegmakers BV

Gedeponeerd op 7-06-2018 bij de Kamer van Koophandel.

Lees de hele voorwaarden hier